Kehitämme vastuullista liiketoimintaa yhdessä asiakkaidemme kanssa. 

Kreabin vastuullisuuspolitiikka

Kreabin toiminta perustuu luottamukseen, jonka päivittäinen ansaitseminen näkyy sekä suhteessa asiakkaisiin, päättäjiin, kollegoihin että yhteistyökumppaneihin. Työnteon kulttuuri on arvolähtöinen ja osallistava.

Vastuullisuuden tavoite on maksimoida yhteiskunnalle, ympäristölle ja sidosryhmille syntyvä hyöty sekä minimoida aiheutuva haitta. Tämä tarkoittaa käytännössä lämminhenkistä ja ihmislähtöistä työkulttuuria, vastuullista taloudenpitoa, hiilineutraalia toimintaa, kiertotalouden ja digitalisaation edistämistä, tietoturvaa ja yksityisyyden kunnioittamista sekä työtä luontokadon vähentämiseksi.

Lämminhenkinen ja ihmislähtöinen työkulttuuri

Kreabin työkulttuurin tavoite on vahvistaa työssä oppimista, tukea työntekijän potentiaalin kehittämistä, luoda kannustava ja turvallinen ympäristö vuorovaikutukselle sekä tukea oma-aloitteista yhdessä tekemistä.

Omistajuutta työhön vahvistetaan luomalla suora yhteys työn tekijän ja asiakkaan välille. Näin varmistetaan tehokas vuorovaikutus ja työn arvostuksen osuminen työn tekijälle.

Työntekijöiden kuuleminen ja osallistuminen varmistetaan viikoittaisissa koko yhtiön ja eri tiimien kokouksissa. Yhtiön taloudellinen tilanne, tilauskanta ja tulevaisuuden näkymät käydään läpi yhdessä kuukausittain. Lähiesihenkilöinä toimivat kolmen tiimin (Creatives, PA ja IR/ESG) vetäjät.

Pääosa työsuhteista on toistaiseksi voimassa olevia ja täysiaikaisia. Työsuhde voi työntekijän toiveesta ja erikseen sovittaessa olla myös osapäiväinen.

Tavoitteena on, että työyhteisöstä löytyy vähintään yksi, joka ei puhu äidinkielenään suomea tai ruotsia.

Harjoittelijoille maksetaan suositusten mukaista palkkaa. Harjoittelijoiden määrä ei ylitä 20 prosenttia työvoimasta. Nollatuntisopimuksia ei käytetä. Harjoittelijalle valitaan mentori, joka vastaa työssä oppimisesta harjoittelun aikana. Harjoittelu voi kestää enintään 6 kuukautta.

Naisten osuus johtoryhmässä on vähintään 40 prosenttia (2/5).

Työntekijällä on oikeus kieltäytyä työstä, joka ei vastaa työntekijän arvomaailmaa.

Emme käytä kilpailukieltosopimuksia.

Jokaisella työsuhteessa olevalla on oikeus työterveyshuoltoon ja lääkärintarkistukseen. Alle viikon poissaolo ei edellytä lääkärintodistusta.

Yhteyshenkilö epäasialliseen käytökseen liittyvissä ongelmissa on esihenkilö tai hallituksen puheenjohtaja.

Työyhteisön kehittämistä varten on luotu ja ylläpidetään yhdessä työntekijöiden kanssa erillinen työyhteisön kehittämissuunnitelma.

Ympäristö ja kestävä kehitys

Kreabin tavoitteena on hiilineutraali toiminta vuoteen 2030 mennessä.

Suurin jalanjälki syntyy toimitiloista, joiden hiilineutraaliudesta vastaa Ilmarinen. Sähkö hankitaan uusiutuvasta tuotannosta. Tavoitteena on paperiton toimisto ja kaiken syntyvän jätteen kierrätys.

Työnteko järjestetään tavalla, joka tukee kevyen ja julkisen liikenteen käyttöä.

Tavoitteena on tarjota digitaalinen vaihtoehto sekä työnteon prosesseihin että vuorovaikutukseen.

Henkilöstöä kannustetaan pro bono -työhön kestävän kehityksen ja sosiaalisen tasa-arvon edistämiseksi sekä luontokadon estämiseksi. Työntekijät valitsevat Kreabin tekemät pro bono -projektit.

Yhtiön hiilikädenjälki syntyy päästöttömyyttä edistävien yritysten hyväksi tehdystä työstä.

Tietoturva ja yksityisyyden suoja

Tietojärjestelmät, tietoliikenteen ja tietoturvan tarjoaa ulkoistettuna Enzure. Henkilöstölle järjestetään vuosittain verkkopohjaista koulutusta tietoturvasta ja yksityisyyden kunnioittamisesta. Kreab ei kerää henkilörekistereitä, tarvittaessa käytetään tukena ulkoistettuja palveluntarjoajia. Asiakkuuden päättymisen jälkeen säilytetään vain se tieto, johon lainsäädäntö velvoittaa. Erityistä huomiota kiinnitetään asiakkaiden luottamuksellisen tiedon turvaamiseen.

Niin teknisiä kuin inhimillisiä tietoturvariskejä minimoidaan Enzuren palveluiden avulla.

Tietoturva ja yksityisyyden suoja määritellään tarkemmin erillisessä strategiassa.

Käytössä olevien julkaisujärjestelmien tiedot säilytetään EU:n alueella.

Talouden vastuullisuus

Tavoitteena on säilyttää vastaaville yrityksille tarjolla oleva korkein mahdollinen luottoluokitus.

Väärinkäytösten ehkäisemiseksi henkilöstön laskut hyväksyy toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan laskut hyväksyy taloushallinto.

Yhteyshenkilö epäasialliseen käytökseen taloudenpidon osalta on esihenkilö tai hallituksen puheenjohtaja.

Lisätietoja

Ulla Paajanen
Johtaja, ESG- ja sijoittajaviestintä